FAQ

 • Jak wygląda wycena domu/mieszkania przez rzeczoznawcę?

  Pierwszym etapem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest podpisanie umowy ze zleceniodawcą. Treść umowy określa, jaki jest cel wyceny i jakiej nieruchomości dotyczy. Umowa określa także termin realizacji zlecenia i jego koszt.

  W celu usprawnienia procesu wyceny zaleca się, aby zleceniodawca przekazał rzeczoznawcy majątkowemu kilka kluczowych dokumentów. Należy pamiętać, że samodzielne pozyskiwanie dokumentów przez specjalistę wymaga nie tylko upoważnienia, ale także może mieć wpływ na cenę oraz termin realizacji ekspertyzy.

  Do podstawowych dokumentów, które należy przygotować:

  • akt własności,
  • numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • kopia mapy ewidencyjnej,
  • opinię o przeznaczeniu nieruchomości z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • projekt budynku w przypadku nieruchomości zabudowanych.

  Rzeczoznawca zapoznaje się z dokumentacją i porównuje uzyskane informacje ze stanem faktycznym podczas wizji lokalnej. Oględziny pozwalają na ocenę stanu technicznego nieruchomości oraz na zapoznanie się z jej otoczeniem, co również wpływa na jej wartość.
  Na przebieg kolejnego etapu pracy rzeczoznawcy majątkowego ma wpływ to, do jakich celów sporządzana jest wycena.

  W zależności od tego czynnika rzeczoznawca majątkowy skupia się na aspektach takich jak:

  • analiza cen transakcyjnych,
  • zbadanie potencjału ekonomicznego danego terenu,
  • przeanalizowanie sytuacji panującej na lokalnym rynku nieruchomości,
  • zapoznanie się ze stawkami czynszu dotyczącymi podobnych obiektów,
  • analiza stopy zwrotu z inwestycji.

  W kolejnym kroku rzeczoznawca wybiera podejście, metodę i technikę, za pomocą których sporządza wycenę. Metodologia musi zostać dobrana do celu, dla którego sporządza się wycenę.

  Ostatnim krokiem jest stworzenie ostatecznej wersji operatu szacunkowego, który jest przekazywany zleceniodawcy w terminie określonym w umowie.

  Rzeczoznawca majątkowy podczas wyceny nieruchomości bierze pod uwagę szereg istotnych czynników, wśród których znajdują się:

  • rok budowy,
  • rodzaj i przeznaczenie obiektu,
  • powierzchnia i rozkład pomieszczeń,
  • stan prawny i techniczny nieruchomości,
  • standard wykończenia,
  • obecność obciążeń takich jak użytkowanie lub służebność,
  • sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości (popyt i podaż),
  • sąsiedztwo nieruchomości (dostęp do dróg publicznych, szkół, przedszkoli, przychodni, sklepów),
  • czynniki demograficzne.
 • Kim jest rzeczoznawca majątkowy ?

  Rzeczoznawca majątkowy – osoba fizyczna posiadająca w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Rozwoju lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy:

  • z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

  Uprawnienia zawodowe uzyskuje się przez zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Aby być dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego, którego częścią jest egzamin, należy posiadać wykształcenie wyższe. Oprócz tego należy mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o programie zgodnym z minimami programowymi dla studiów podyplomowych. Stosowne minimum programowe określa minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – obecnie minister rozwoju. Należy także odbyć półroczną praktykę zawodową.

  Nie jest rzeczoznawcą majątkowym osoba, której nadano przed 29 listopada 1991 roku uprawnienia do szacowania gruntów, z wyłączeniem ich części składowych w trybie ustawy „prawo geodezyjne i kartograficzne”. Nie wyłącza to możliwości szacowania przez tę osobę wyłącznie gruntów, zgodnie z art. 231 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoba taka nie ma prawa używać pieczęci właściwej dla rzeczoznawców majątkowych.

  Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawcy majątkowego bez stosownych uprawnień grozi karą grzywny (art. 198 ustawy). Rzeczoznawca majątkowy uzyskuje prawo wykonywania czynności zawodowych od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez ministra rozwoju. Rejestry publikowane są w Dzienniku Urzędowym MR oraz na stronach internetowych ministerstwa.

 • Kiedy wycenić nieruchomość w formie operatu szacunkowego?

  Sytuacji takich może być wiele, przy czym nie wszystkie jednoznacznie wymuszają zlecenie wyceny rzeczoznawcy majątkowemu. Jednak warto mieć świadomość, iż powierzając taką usługę osobie zajmującej się tym profesjonalnie, mamy pewność, iż wszystko jest zrealizowane poprawnie i w zgodzie z literą prawa, a wiarygodność ustalonej wartości nieruchomości będzie bardzo wysoka. Ponadto rzeczoznawca, jeśli będzie to naszym celem, jest w stanie wskazać konkretne zalety danej nieruchomości, co pozwala uzasadnić np. wyższą cenę.

  Po ekspertyzę rzeczoznawcy sięgamy więc najczęściej w sytuacjach:

  • staranie o kredyt hipoteczny w banku,
  • składanie oświadczeń majątkowych,
  • określanie, jak wysoki będzie podatek od nieruchomości,
  • szacowanie wartości nieruchomości spadkowej,
  • określenie odpłatności w użytkowaniu wieczystym,
  • ustalenie wysokości czynszu w wynajmowanym lokalu,
  • podział majątku w sprawach rozwodowych,
  • czy też po prostu sprzedaż nieruchomości, gdzie jej realna rynkowa wycena pomoże w szybszym znalezieniu nabywcy.
Back to top button